Наші друзі

Besucherzahler
счетчик посещений

 

 

69081, вул. Панфьорова, 146-А

Зв′яжiться з нами

Приймальна директора (061) 7096869
Електрона адреса: zvpym@ukr.net
Приймальна комiсiя (061) 7096867
Гуртожиток (061) 7096865

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Виховна робота в училищі тісно пов’язана з навчальним процесом і спрямована на формування особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, зберігає і продовжує українські культурно-історичні традиції, шанобливо ставиться до рідних святинь, української мови, історії, а також спрямована на забезпечення професійної самореалізації особистості.

У проведені виховної роботи педагогічні працівники керуються Конституцією України, Указами Президента України «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики», «Про програму роботи з обдарованою молоддю», «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя», Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

Процес виховання у навчальному закладі будується на принципах педагогіки демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу.

Загальне керівництво виховним процесом здійснює директор училища, організатором виховної роботи є заступник директора з навчально-виховної роботи. У виховній роботі також беруть участь заступники директора, старший майстер виробничого навчання, керівник фізичної культури і здоров’я, викладачі, майстри виробничого навчання, бібліотекар, органи учнівського самоврядування, батьківський комітет.

Всі виховні заходи, які проводяться в училищі, спрямовані на виховання в учнів почуття національної гідності і самосвідомості, формування високих моральних якостей громадянина України, бережливого ставлення до соціальних, культурних цінностей українського народу.

Для створення атмосфери взаєморозуміння та співпраці педагогічний колектив навчального закладу значну увагу приділяє роботі з батьками учнів та особами, що їх заміняють. Вона включає такі основні напрями:

 • ознайомлення з умовами життя родини, з’ясування її психологічного клімату, особливостей поведінки дитини в родині;
 • вивчення рівня педагогічної культури батьків;
 • виявлення труднощів, які відчувають батьки у вихованні дитини;
 • виявлення позитивного досвіду родинного виховання, з метою його вивчення та розповсюдження;
 • здійснення колективного, диференційованого та індивідуального педагогічного впливу на батьків на основі ретельного аналізу середовища;
 • допомога батькам у підвищенні їхньої педагогічної культури, організації родинного життя як джерела самовиховання дитини, залучення батьків до організації виховної роботи в училищі;
 • вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи з батьками з питань сімейного виховання;
 • проведення «круглих столів», лекцій, засідань батьківських комітетів, створення банків науково-методичної інформації з проблем сім’ї, роботи з батьками та родинного виховання.
2018-01-12ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

Методична комісія класних керівників та кураторів навчальних груп є структурним підрозділом методичної служби училища та внутрішньоучилищної системи керування виховним процесом, однією з форм методичної роботи, яка координує методичну та організаційну діяльність класних керівників та кураторів навчальних груп.

Уся діяльність методичної комісії здійснюється на основі педагогічного аналізу, планування роботи як на поточний період, так і на перспективу згідно з концепцією виховання дітей та молоді, програмою розвитку училища і передбачає багатопланову та різноманітну за змістом і формами роботу з метою інтелектуального та емоційного розвитку молодого покоління, формування його ціннісних орієнтацій, соціальних, етичних і естетичних ідеалів, одержання необхідних знань і розвиток умінь, набуття першого досвіду творчої діяльності, соціального захисту учнів-сиріт, дітей-інвалідів та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Зміст роботи методичної комісії має переважно інформаційно-консультативне, психолого-педагогічне, методичне спрямування.

Діяльність методичної комісії спрямовується на виконання таких завдань:

 • удосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загальнодидактичної, методичної і фахової підготовки класних керівників із питань педагогіки та психології;
 • озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів виховної роботи;
 • здійснення інформаційно-нормативного, методичного, психологічного забезпечення класних керівників;
 • вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду роботи;
 • обмін класних керівників досвідом успішної педагогічної діяльності;
 • створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності класних керівників;
 • забезпечення засвоєння і впровадження класними керівниками найефективніших педагогічних технологій, методик і технік виховання учнів;
 • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
 • координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів навчальних груп;
 • здійснення керівництва творчою діяльністю педагогічних працівників;
 • сприяння становленню і розвитку виховної роботи навчальних груп.

Методична комісія стоїть на позиціях застосування у виховній роботі принципів:

 • демократизації, який передбачає рівноправність, але різнозобов’язаність учасників педагогічної взаємодії, їх взаємоповагу, що викликає у вихованців позитивну відкритість до сприймання громадянських цінностей: щирості, доброти, справедливості, доброзичливості тощо;
 • самоактивності й саморегуляції, який формує у вихованців здатність до самокритичності, громадянську позицію особистості, почуття відповідальності;
 • комплексності й міждисциплінарної інтегрованості, що передбачає встановлення у процесі виховання тісної взаємодії та поєднання навчального й виховного процесів, зусиль сім’ї, училища та молодіжних організацій;
 • культуровідповідності, що передбачає органічну єдність виховання з історією та культурою народу та забезпечує наступність і єдність поколінь;
 • інтеркультурності, що передбачає інтегрованість національної культури у загальнолюдську культуру;
 • гармонізації родинного і суспільного виховання, що полягає в об’єднанні і координації виховних зусиль усіх суспільних інституцій;
 • єдності сім’ї та училища у питаннях виховання.

Методична комісія у своїй діяльності підзвітна директору училища, педагогічній раді та методичній раді училища.
2018-01-12Нормативно-правова база роботи методичної комісії
2019-03-28Виховна тема навчального закладу
2018-01-12Відомості про класних керівників та кураторів навчальних груп

 

 
2019-04-01Узагальнення досвіду

 

Організація роботи куратора навчальної групи з учнями з девіантною поведінкою
з досвіду роботи
Підготувала куратор групи: Похилюк Г.М.
 
Національно-патріотичне виховання учнів на сучасному етапі державотворення
Доповідь
Підготував кл. кер. групи 4/15 Кириченко Віктор Анатолійович
Організація правової освіти та правового виховання учнів навчальної групи
з досвіду роботи
Підготував кл. кер. групи 4/15 Кириченко Віктор Анатолійович
Форми і методи роботи класного керівника з батьками учнів
з досвіду роботи
Підготував кл. кер. групи 4/15 Кириченко Віктор Анатолійович
 
Учень не чаша, яку слід заповнити, а факел, який слід запалити
з досвіду роботи
Підготував кл. кер. групи 4/15 Кириченко Віктор Анатолійович
«Система роботи класного керівника з регулювання та коригування 
міжособистісних стосунків в учнівських колективах з метою
запобігання конфліктів»
Доповідь
Підготував класний керівник 1/11
Гуліна Юлія Сергіївна

 
2018-01-12Розробка виховних заходів

"Україна пам'ятає! Світ визнає!"
Розробка виховного заходу
Підготував кл. кер. групи 9/15 Озмітель Олександр Олександрович
"Вірю в майбутнє твоє, Україно"
Методична розробка виховного заходу
Підготував кл. кер. групи 4/15 Кириченко Віктор Анатолійович
"Козаки – не простаки"
Виховна година – прес-конференція
Підготував кл. кер. групи 4/15 Кириченко Віктор Анатолійович
"О жінко, ти - прекрасна!"
Загальноучилищний виховний захід
Підготивав кл. кер. групи 4/15 Кириченко Віктор Анатолійович 
«Проведення бойових дій на території інших країн»
Методична розробка виховного заходу
Розробила кл. кер. групи 3/13 Волкова Юлія Анатоліївна
«Майбутнє без СНІДу»
Методична розробка виховного заходу
Розробила кл. кер. групи 3/13 Волкова Юлія Анатоліївна
«Тероризм – загроза людству»
Методична розробка виховного заходу
Розробила кл. кер. групи 3/13 Волкова Юлія Анатоліївна
"День студента. Тетянин день"
Розроботка виховного заходу.
Розробила кл. кер. групи 10/12 Таран Марина Вікторівна
«День матері»
Методична розробка виховного заходу
Розробила кл. кер. групи 3/13 Волкова Юлія Анатоліївна
«Батьківщину не обирають, обирають її незалежність»
Методична розробка виховної години
Розробила кл. кер. групи 3/13 Волкова Юлія Анатоліївна
«Тобі, Україно, мій мужній народе, складаю сьогодні я пісню свободи»
Виховний захід до Дня Соборності і Свободи України
Підготував кл. кер. групи 4 Кириченко Віктор Анатолійович
«Я любив вас усіх та найбільше любив Україну»
Виховна година
Розробила кл. кер. гр.№13/14 Левченко Марина Олександрівна
«Особистість і наркотики»
Методична розробка виховної години
Розробила кл. кер. гр. 9/12 Абдиллаєва Дар'я Леонидівна
«Вони захищають Батьківщину»
Методична розробка виховної години
Розробила кл. кер. гр. №12 Решетова Вероніка Володимирівна
"Хвала рукам, що пахнуть хлібом"
Сценарій виховної години
Кл. кер. гр. 14/13 Гонтар Світлана Леонидівна

 

 
2018-01-12Поділилися секретами майстерності

28 грудня 2017 р. згідно з планом роботи методичної комісії класних керівників відбулося засідання комісії у вигляді семінару-практикуму за темою: “Національне виховання учнівської молоді: фундамент, напрями роботи, значущість”. Про форми та методи формування національної свідомості та самосвідомості учнів розповіла класний керівник групи 15/17 Бальвас Богдана Валеріївна.

Вона зазначила, що поняття “національна свідомість” є невід’ємною часткою національної культури. Воно означає розуміння своєї належності до нації, її самобутності та відмінності від інших. Усвідомлення своєї національної належності виникає на підставі уявлення про національну спільність, її типові риси і характер, історію, її етнічний склад і етнічну територію, систему національних цінностей (історичних, духовних, культурних та ін.). Національна свідомість формується всіма засобами рідної мови, історії, культури, мистецтва, народними традиціями, звичками, тощо. Надійним фундаментом, на якому успішно (розвивається) формується національна свідомість українців, є історична пам’ять. Від батьків до дітей передається генетичний код, рідна мова, матеріальна й духовна культура, що забезпечує прогрес суспільства, наступність і спадкоємність поколінь.

На основі власного досвіду роботи Богдана Валеріївна розкрила основи роботи щодо формування національної свідомості учнів групи.

Куратор навчальної групи 8/17 Бездєнєжних Лідія Володимирівна поділилася досвідом формування ціннісного ставлення молоді до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю. Зазначила, що стан духовної культури і моралі суспільства як у світі, так і в Україні викликає занепокоєння. Корозія усталених духовних цінностей є наслідком прагматизації життя, пропаганди насилля, нехтування правових, моральних, соціальних норм і за своїми масштабами становить глобальну соціальну проблему. За цих умов важливого значення набувають виховні орієнтири ціннісного ставлення особистості до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю учнів старшої школи та ПТНЗ, визначені в Основних орієнтирах виховання.

Особистим досвідом роботи щодо організація спільної діяльності педагогів і батьків по формуванню в учнів ціннісного ставлення до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю поділилася класний керівник групи 19/14 Шульга Валентина Федорівна. Вона звернула увагу присутніх на тому, що початок роботи з вказаного напрямку починається ще у ранньому віці в сім’ї. Саме батьки мають закласти основи ціннісного ставлення дітей до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю. Тому що з батьками діти відвідують музеї, виставки, батьки залучають своїх дітей до духовності. У старшому шкільному віці в учнів в основному уже сформовані навички духовності, а педагоги їх коригують. Тому зв'язок педагогів з батьками є беззаперечним. Він повинен бути постійним, стійким і всеохоплюючим.

Педагоги не тільки обговорили важливе для себе питання, а й намітили орієнтири у роботі.

Загалом засідання пройшло конструктивно і плідно, з практичною користю для класних керівників та кураторів навчальних груп.

Голова методичної комісії

Кириченко В.А.

 

посилання на фото >>
2018-01-12